Công đoàn Cao su chụp hình lưu niệm tại Trường
Giải bóng đá mini Trường Công đoàn lần 01 năm 2014
Tranh giải nhất giữa lớp K123 và lớp K149
Test test test test test test testb test test
HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO