TUYỂN SINH
Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn Nghiệp vụ Định mức lao động, xây dựng thang bảng lương

Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn Nghiệp vụ Định mức lao động, xây dựng thang bảng lương

Thời gian: 03 ngày, vào thứ bảy hàng tuần (Ngày 19/8, 26/8/2017 và 09/9/2017). Đối tượng: Cán bộ phụ trách nhân sự, tổ chức hành chính, lao động tiền lương và những cá nhân quan tâm tìm hiểu.
Thông báo tuyển sinh Đại học Luật hệ Vừa làm Vừa học tại Trường Công đoàn

Thông báo tuyển sinh Đại học Luật hệ Vừa làm Vừa học tại Trường Công đoàn

Đại học Luật TP. HCM tuyển sinh Luật Văn bằng 1 hệ Vừa làm Vừa học tại Trường Công đoàn, thời gian đào tạo 4 năm, học vào các ngày 3,5,7 và sáng Chủ nhật.
HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG